Sprawy cywilne
Prawo cywilne 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kielce

Sprawy cywilne (prawo cywilne)

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Krakowiaka znajdująca się w Kielcach przy ul. Świętego Leonarda 1/28  specjalizuje się w sprawach cywilnych (prawa cywilnego). Przez szereg lat nasz zespół zdobył niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu wyspecjalizował się w prawie cywilnym (sprawach cywilnych) min. skargach pauliańskich, postępowaniach procesowych i nieprocesowych. Ciągle doskonalimy się oraz naszą ofertę, świadcząc usługi na najwyższym możliwym poziomie. Szczerze zachęcamy Państwa do krótkiej rozmowy telefonicznej celem przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, iż będą Państwo zadowoleni zarówno z rozmowy jak i świadczonych przez nas usług.
– Adwokat Radosław Krakowiak

Prawo Cywilne
(sprawy cywilne)

Prawo cywilne jest jedną z podstawowych gałęzi prawa. Świadczymy usługi prawne na rzecz naszych Mocodawców we wszelkich sytuacjach w zakresie prawa cywilnego. W sytuacji gdy nie jest możliwe ugodowe rozwiązanie, reprezentujemy klientów przed sądami zarówno powszechnymi, jak i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.
Do sprawy podchodzimy indywidualnie, naszym celem jest przede wszystkim jak najwyższe zadowolenie przez naszych Mocodawców, ale również osiągnięcie celu w jak najkrótszym czasie. Czasem sprawy kończą się na etapie przedprocesowym – przed wniesieniem powództwa.
Jak może pomóc Kancelaria Adwokacka ?
Kancelaria Adwokacka z powodzeniem przeprowadziła setki spraw sądowych dotycznących prawa cywilnego (spraw cywilnych) dotyczących niżej opisanych zagadnień. Podane przez nas sprawy sądowe są jedynie przykładowymi sprawami prowadzonymi przez Kancelarię Adwokacką. Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich sprawach cywilnych. 

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska to korzystny dla wierzycieli mechanizm prawny, który pozwala im dochodzić swoich praw, jeśli dłużnik w obawie przed egzekucją komorniczą wyzbywa się swojego majątku na rzecz osób trzecich np. małżonka, dzieci, czy przyjaciół. Skarga ta ma bardzo szerokie zastosowanie i stanowi skuteczne narzędzie do walki z dłużnikami. Skargi pauliańskie są skuteczne jedynie jeśli wiemy, jak z nich prawnie skorzystać. Skontaktuj się z nami, a my podejmiemy wszelkie prawne działania mające na celu odzyskanie Twojej wierzytelności. 

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Zajmujemy się także prowadzeniem spraw dotyczących naruszeń dóbr osobistych. Dobra osobiste określa się jako pewne wartości niematerialne przysługujące każdej osobie fizycznej lub osobie prawne, które są ściśle powiązane z godnością człowieka. Kodeks cywilny za dobra osobiste uznaje m.in. tajemnicę korespondencji, prawo do prywatności, sumienie, wizerunek, twórczość, dobre imię, nazwisko, pseudonim. Jeżeli uważasz, że naruszono wobec ciebie któreś z nich możemy ci z tym pomóc.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone,
w tym w szczególności odszkodowania za wypadki komunikacyjne

W Polsce rocznie liczba wypadków drogowych przewyższa 20 000. Osoby poszkodowane w wypadkach lub kolizjach mają prawo dochodzić należnego im odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Odszkodowanie kompensuje wszelkie szkody majątkowe, natomiast zadośćuczynienie szkody niemajątkowe. Jeżeli potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w tym zakresie, chętnie pomożemy.

Sprawy z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej

Zajmujemy się sprawami, w których reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych oraz przed Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Mamy również doświadczenie w sprawach dotyczących dochodzenia należności z tytułu posiadanych praw autorskich. Doradzamy w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich, czy wizerunku i zabezpieczenia wszelkich interesów twórców.

Roszczenia z umów

Nasza kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o roszczenia wynikające z umów o różnym charakterze. Najczęstszą przyczyną sporów jest nieprzestrzeganie warunków umowy przez którąkolwiek ze stron. W razie konieczności pokierowanie sprawy na drogę sądową wymaga usług wykwalifikowanego prawnika, który złoży odpowiednie pisma w Sądzie. Prowadzimy spory sądowe rodzące się na tle: realizacji umów np. umowy o roboty budowlane, sprzedaży, o dzieło, zlecenia, dzierżawy, pożyczki, darowizny, spedycji lub przewozu, spółki cywilnej, dożywocia i wielu innych umowach tzw. umowach nienazwanych. Dokładnie analizujemy prawnie sposób wykonania umów oraz odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie lub jego brak. Ustalamy również ewentualną nieważność lub bezskuteczność zawartej umowy. 

Sprawy sądowe o zapłatę

Sprawy o zapłatę to jedne z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one m.in. wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi. Jeżeli posiadasz wierzytelność, a druga strona mimo upomnień nie wykazuje woli dobrowolnego uregulowania zaległości, skontaktuj się z naszą kancelarią. Podejmiemy wszelkie należne kroki takie jak złożenie powództwa i reprezentowanie Cię przed sądem w toku postępowania cywilnego.

e-sąd (EPU)

jest to sąd elektroniczny. Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z „nakazem zapłaty”, który otrzymali właśnie z sądu elektronicznego. Bywa to niezwykle stresujące i jest raczej formą niemiłego zaskoczenia. Nakazy te dotyczą zwykle dawnych nieuregulowanych długów, o których klient zapomniał. Przysługuje nam jednak prawo do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w ciągu 14 dni. Po ich upływie nakaz uprawomocnia się, nawet jeśli jest przedawniony lub dochodzone roszczenie w ogóle nie istnieje. Skontaktuj się więc z nami, jak najszybciej jeżeli potrzebujesz pomocy z napisaniem sprzeciwu.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Jako wspólnik spółki cywilnej, który chce ją rozwiązać ale nie może dojść do porozumienia ze swoim partnerem biznesowym masz prawo złożyć do sądu wniosek o rozwiązanie spółki cywilnej. Musisz jedynie mieć ku temu ważne powody. Pozew jest jednak sformalizowanym dokumentem, jeśli nie wiesz jak go sformułować możemy zrobić to za Ciebie.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

Może się zdarzyć, że zawrzemy umowę sprzeczną z naszymi zamiarami, w sposób nieświadomy. Może to rodzić liczne problemy: finansowe, osobiste, czy nawet prawne. Przyczyną takiej sytuacji może być umyślne wprowadzenie w błąd przez kontrahenta, bądź wykorzystanie niewiedzy drugiej strony. Zdarzają się sytuacje w których do zawarcia umowy doszło wręcz w wyniku groźby. Wówczas zastraszona osoba obawiając się o bezpieczeństwo swoje i bliskich zgodziła się podjąć czynność prawną. Kodeks cywilny na takie przypadki dopuszcza możliwość „cofnięcia” swojej niekorzystnej decyzji, czyli uchylenia się od skutków oświadczenia woli. Możemy ocenić, czy w Twojej sytuacji istnieją podstawy prawne do „wycofania” się z niekorzystnej umowy.

Pozew w związku z kontraktem menedżerskim

Pozew w związku z kontraktem menedżerskim Kontrakt menadżerski to umowa, w której osoba przyjmująca zlecenie (menedżer), zobowiązuje się do stałego i odpłatnego zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz. Kontrakty menedżerskie to częsty podmiot sporów sądowych. Dotyczą szczególnie wynagrodzenia (np. wyliczenia procentu od zysku przedsiębiorstwa), opcji na akcje / udziały, klauzul o zakazie konkurencji obowiązujących zarówno w czasie umowy, jak i w określonym terminie po jej wygaśnięciu, czy odpraw dla menedżera (tzw. „złoty parasol”). W swojej praktyce często pomagamy menedżerom w dochodzeniu ich praw na drodze sądowej. Jeśli Twój pracodawca nie wywiązuje się z postanowień kontraktu menedżerskiego, skontaktuj się z nami.

Zasiedzenie nieruchomości

Często jedyny sposób na nabycie własności do nieruchomości. Prowadzenie samodzielnie takiej sprawy może być trudne z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości oraz sama procedura sądowa są sformalizowane. Nasza kancelaria pomoże Ci i przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania od zebrania dowodów po reprezentowanie Twoich interesów w sądzie. .

Zniesienie współwłasności

Sposoby są trzy: podział w naturze, przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli lub niektórym z nich wraz ze zobowiązaniem do spłaty pozostałych lub sprzedaż nieruchomości stosownie do przepisów postępowania cywilnego. Każda możliwość ma swoje plusy i minusy. Poprzez kontakt z nami uzyskasz możliwość profesjonalnego doradztwa z zakresu wyboru najbardziej właściwej metody, a następnie doprowadzimy do zniesienia współwłasności.

Postępowania wieczystoksięgowe

Dotyczą spraw związanych z księgami wieczystymi, które są prowadzone dla nieruchomości. Najczęściej prowadzimy sprawy o: wykonanie wpisów do ksiąg wieczystych, dokonanie zmian wpisów lub wykreślenie z ksiąg wieczystych, wpisanie lub wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych (hipoteka, służebność). Możemy pomóc: złożyć wniosek o utworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych, ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej, czy uzgodnić treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Pozwy o zaniechanie immisji

Immisja jest to oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości, przykładowo poprzez dźwięki, zapachy, światło, cienie, pyły, związane ściśle z obawą zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo negatywnych odczuć estetycznych. Gdy masz problem z uciążliwym sąsiadem, który znacząco nadużywa swoich praw możliwe jest wszczęcie postępowania cywilnego o zaniechanie immisji. Większość sąsiadów po otrzymaniu z kancelarii prawnej wezwania do zaprzestania naruszeń, obawiając się dalszych kroków i ewentualnego zasądzenia odszkodowania przez sąd zaprzestaje naruszeń.

Sprawy związane z umowami najmu lokali

Jesteś wynajmującym i masz problem z odzyskaniem niezapłaconego czynszu najmu oraz innych opłat? Zgłoś się do nas. Reprezentujemy również najemców, gdy wynajmujący odmawia zwrotu należnej nam kaucji. Zajmujemy się także sprawami cywilnymi takimi jak sprawdzanie prawidłowości wypowiedzenia umów najmu, szczególnie w sytuacji zawarcia umów na czas oznaczony.

Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej

Jako nabywca zawarłeś umowę przedwstępną nabycia lokalu, ale sprzedający uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej – możesz skierować sprawę do sądu. Zgodnie z art. 64 Kodeksu cywilnego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuję to oświadczenie. Możemy doprowadzić do przeniesienia własności lokalu reprezentując Cię na drodze sądowej przeciwko sprzedającemu.

Sprawy o ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności
służebności drogi koniecznej

Wszelkie uwarunkowania gospodarcze i społeczne mogą skutkować sytuacją, w której po tym jak zostanie ustanowiona służebność, powstanie potrzeba zmiany treści lub sposobu jej wykonywania. Obligatoryjność zmian może dotyczyć przede wszystkim służebności czynnych, które polegają na uprawnieniu do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Obowiązujące przepisy zezwalają na dokonanie zmian treści służebności. Jeśli znalazłeś się w Takiej sytuacji i potrzebujesz pomocy prawnej możemy przeprowadzić analizę stanu faktycznego i prawnego Twojej nieruchomości i ocenić czy istnieje możliwość ustanowienia lub zmiany treści służebności.

Sprawy o eksmisję

Z praktyki wiemy, że zdarzają się sytuacje, w których sprzedający nie chce wyprowadzić się i wydać mieszkania kupującemu zgodnie z zawartym aktem notarialnym. Wówczas należy złożyć wniosek do sądu o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu. Sprawy tego rodzaju charakteryzuje: znaczna formalność i czasochłonność. Reprezentując klienta mamy tego świadomość, więc robimy wszystko, by sprawę zakończyć sukcesem w jak najkrótszym czasie.

Sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali

Sprawy te przeważnie dotyczą sytuacji, w których najemca utracił tytuł prawny do dalszego zajmowania lokalu, a pomimo tego nadal go nie opuścił. Możesz wówczas żądać należności za najem danego lokalu oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli dotyczy Cię taka sytuacja i uważasz wystąpienie z pozwem przeciwko najemcy za zasadne – skontaktuj się z nami. Podejmiemy kroki prawne, aby szybko odzyskać Twoje należności.

Adwokat sprawy cywilne Kielce

 

Rozliczenie ryczałtowe – W tej formie płatności, wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, obejmuje prowadzenie całej sprawy oraz stawiennictwo na wszystkich terminach rozpraw. Istnieje możliwość rozbicia płatności na kilka części, przykładowo: 30% kwoty płatne przy wniesieniu pozwu, a pozostałe 70% kwoty płatne po kolejnych terminach rozpraw.

Rozliczenie godzinowe – To forma rozliczenia często stosowane w bardziej skomplikowanych sprawach cywilnych, gdzie istnieje trudność w oszacowaniu ilości rozpraw wyznaczanych przez sąd. W tym typie rozliczenia, wynagrodzenie oparte jest na przemnożeniu stawki godzinowej i liczby godzin.

Procent od wygranej – W niektórych sprawach (głównie w tych, gdzie walczymy o uzyskanie znacznych sum pieniężnych na rzecz Klientów) pobieramy procent od wygranej w wysokości 5% – 10% od kwoty zasądzonej przez sąd i wyegzekwowanej od dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego. W trakcie bezpośredniego spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie złożone przez zakładkę „Kontakt” przekażemy szczegóły możliwości współpracy oraz związanych z tym rozliczeń pomiędzy Klientem a kancelarią.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości współpracy oraz związanych z tym rozliczeń pomiędzy Klientem a kancelarią przekażemy w trakcie bezpośredniego spotkania lub w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez zakładkę „Kontakt”.

 

Adwokat prawo cywilne Kielce

Po informacje związane z kwestią wyceny prowadzenia sprawy, kontaktuj się z nami poprzez e-mail, ewentualnie telefonicznie. W mailu opisz dokładnie swój problem oraz w jakim zakresie oczekujesz pomocy. Nasza współpraca będzie polegała na ustaleniu stanu faktycznego i prawnego sprawy poprzez zapoznanie się z Twoim problemem. Następnie dokonamy analizy przedstawionych przez Ciebie dokumentów pod kątem ewentualnych działań przedprocesowych i procesowych. W kolejnym kroku ustalimy i omówimy z Tobą strategię oraz udzielimy informacji o możliwym do osiągnięcia celu procesowym. Zapoznamy Cię z ryzykiem oraz mocnymi i słabymi stronami. Ostatnim krokiem będzie realizacja naszego celu już przed sądem.

 

Nasza Kancelaria Adwokacka jak co roku została wyróżniona nagrodą w konkursie Orły Prawa za najlepsze oceny przyznawane przez naszych zadowolonych Mocodawców. Codzienna praca nad byciem ciągle lepszymi umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie

Nasza Kancelaria Adwokacka została również nagrodzona w serwisie oferteo za najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysokie zadowolenie naszych Mocodawców. 
adwokat kielce

Dlaczego my?

Wysoka skuteczność

Nasza Kancelaria Adwokacka jest jedną z najskuteczniejszych kancelarii.

Wysokie rekomendacje

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Krakowiaka uzyskała szereg pozytywnych rekomendacji od zadowolonych Mocodawców.

Bardzo skrupulatna ocena każdej sprawy

W ramach naszej kancelarii każdy przypadek oceniamy indywidualnie oceniając szansę na jej wygranie.

Prawo cywilne jest działem prawa, który reguluje stosunki międzyludzkie. Prawo cywilne obejmuje takie zagadnienia jak prawo do własności, prawa majątkowe, prawa osobiste, obowiązki cywilne oraz umowy cywilne. Prawo cywilne jest stosowane przez sądy cywilne, których zadaniem jest rozstrzyganie spraw o charakterze cywilnym.

Prawo cywilne w Polsce jest regulowane przez Kodeks cywilny. Kodeks cywilny jest aktualnie obowiązującym prawem cywilnym w Polsce. Kodeks cywilny został uchwalony przez Sejm w 1964 roku i weszła w życie w 1965 roku. Kodeks cywilny zastąpił wówczas obowiązujący...

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje zagadnienia takie jak: obowiązek, własność, działanie prawne, umowy, zobowiązania, spadki oraz ochrona dóbr osobistych. Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych dziedzin prawa, ponieważ reguluje ono stosunki prawne w życiu codziennym.

Prowadzenie spraw cywilnych w sądzie jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Aby mieć szansę na wygranie sprawy, należy dokładnie przygotować się do rozprawy. Najważniejszym etapem prowadzenia sprawy jest ustalenie, czy dana sprawa należy do właściwości sądu...

Prawo cywilne, prowadzenie spraw cywilnych w sądzie – to dziedziny prawa, które regulują stosunki międzyludzkie, a także ich ochronę. Prawo cywilne zajmuje się takimi kwestiami, jak: prawa majątkowe, prawa osobiste, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe, prawo bankowe i inne.

Prawo cywilne jest jednym z najważniejszych działów prawa, ponieważ reguluje ono większość stosunków międzyludzkich. Prawo cywilne jest powszechnie stosowane w życiu codziennym, a jego znajomość jest niezbędna do prowadzenia spraw osobistych oraz majątkowych....

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki międzyludzkie oraz ich wzajemne prawa i obowiązki. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo do dóbr osobistych, prawo handlowe, prawo gospodarcze i wiele innych.

Prawo cywilne jest stosowane przez sądy powszechne, a prowadzenie spraw cywilnych w sądzie jest regulowane przez Kodeks postępowania cywilnego. Prowadzenie spraw cywilnych w sądzie jest skomplikowanym procesem, który wymaga od stron dokładnego przygotowania się do...

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz między osobami fizycznymi a osobami prawnymi. Prawo cywilne obejmuje zarówno prawa majątkowe, jak i prawa osobiste. Prawo cywilne jest jednym z trzech działów prawa (obok prawa karnego i prawa administracyjnego), które regulują życie społeczne.

Prawo cywilne określa, jakie są prawa i obowiązki stron w stosunkach cywilnoprawnych oraz jakie są skutki naruszenia tych praw. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak: prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, służebności), prawo rodzinne i opiekuńcze...

Prawo cywilne, zwane też prawem prywatnym, jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje swym zakresem prawo rodzinne, prawo majątkowe oraz prawo handlowe. Prawo cywilne jest stosowane przez sądy powszechne, a prowadzenie spraw cywilnych w sądzie jest regulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Prawo cywilne ma swoje źródła w rzymskim prawie prywatnym. W Polsce prawo cywilne jest regulowane przez Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny jest najważniejszym aktualnie obowiązującym źródłem prawa cywilnego w Polsce. Prawo cywilne reguluje...

Każda sprawa cywilna, która trafia do sądu, rozpatrywana jest w ramach prawa cywilnego. Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje takie zagadnienia, jak: umowy, prawa majątkowe, prawa rodzinne, spadki, dział spadku, prawa autorskie, ochrona dóbr osobistych, prawo pracy, a także prawo do życia i zdrowia. Prawo cywilne jest jedną z najważniejszych dziedzin prawa, a jego znajomość jest niezbędna dla każdego adwokata, radcy prawnego czy innego przedstawiciela zawodowego, który zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych.

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje takie zagadnienia, jak: umowy, prawa majątkowe, prawa rodzinne, spadki, dział spadku, prawa autorskie, ochrona dóbr osobistych, prawo pracy,...

Prawo cywilne, także znane jako prawo obywatelskie, jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne obejmuje zagadnienia takie jak własność, umowy, działalność gospodarcza, rodzina, spadki oraz ochrona dóbr osobistych. Prawo cywilne jest jednym z trzech głównych działów prawa (obok prawa karnego i prawa administracyjnego), a jego celem jest zapewnienie sprawiedliwości i porządku społecznego.

Prowadzenie spraw cywilnych w sądzie może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata lub radcy prawnego. W przypadku spraw cywilnych sąd może rozstrzygnąć spór między stronami, nakazać wykonanie umowy lub...

Prowadzenie spraw cywilnych w sądzie

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz prawnymi. Prawo cywilne obejmuje takie dziedziny jak prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo handlowe, prawo dożywocia, prawo własności intelektualnej i wiele innych. Prawo...

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Prawo cywilne obejmuje zagadnienia takie jak prawo majątkowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz prawo pracy. Prawo cywilne jest jednym z podstawowych działów prawa, a jego celem jest ochrona interesów stron postępowania cywilnego.

Prowadzenie spraw cywilnych w sądzie jest procesem, który może być skomplikowany i czasochłonny. W procesie tym uczestniczą przedstawiciele stron, którzy przedstawiają swoje argumenty i dowody przed sądem. Sąd wydaje wyrok w sprawie, który jest ostateczny i wiążący...

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak

ul. Świętego Leonarda 1 lok. 28

25-311 Kielce

 

Telefon

535 866 000

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak

ul. Sikorskiego 22/2

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Email

krakowiak.radoslaw@gmail.com

Świadczymy pomoc prawną dla gmin:
Busko-Zdrój I Jędrzejów I Kielce I Końskie I Opatów I Ostrowiec Świętokrzyski I Pińczów I Sandomierz I Skarżysko-Kamienna I Starachowice I Staszów I Włoszczowa

Porozmawiajmy - Zadzwoń